პირველი წლიური ანგარიში

05.06.2019

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის ანგარიში მოიცავს დისციპლინური საჩივრების განხილვის, მომზადებული დასკვნებისა და განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებს 2017 წლის 21 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.