სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები

22.05.2018

ბანგალორის 2001 წლის სამოსამართლო ქცევის კოდექსი, მიღებული სასამართლო ხელისუფლების შეუვალობის განმტკიცებული სასამართლო ჯგუფის მიერ, განხილული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეთა მრგვალ მაგიდაზე, რომელიც გაიმართა ჰააგაში, მშვიდობის სასახლეში, 2002 წლის 25-26 ნოემბერს

„მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები

22.05.2018

პუბლიკაცია წარმოადგენს მოსამართლეთა პატიოსნების განმტკიცების საკითხებზე მომუშავე მოსამართლეთა ჯგუფის (Judicial Integrity Group) ავტორობით და გერმა- ნიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) და გაეროს ნარკოტი- კებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს (UNODC) ხელშეწყობით 2007 წელს ინგლისურ ენაზე გამოცემული ნაშრომის თარგმანს, შევსებულს დამატებითი ინფორმაციით.

სამოსამართლო ეთიკის შედარებითი ანალიზი და კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის ნორმების თაობაზე

22.05.2018

სამოსამართლო ეთიკის შედარებითი ანალიზი და კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის ნორმების თაობაზე

მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების სამსახურში

22.05.2018

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #10 (2007)

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N3

22.05.2018

მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევის და მიუკერძოებლობის შესახებ

06.04.2018