საქართველოს კონსტიტუცია

22.05.2018

ჩვენ, საქართველოს მოქალაქენი, რომელთა ურყევი ნებაა, დავამკვიდროთ დემოკრატიული საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველვყოთ ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და თავისუფლებანი, განვამტკიცოთ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობა, ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვანი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებსა და საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ-სამართლებრივ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ღვთისა და ქვეყნის წინაშე ვაცხადებთ ამ კონსტიტუციას.

საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

22.05.2018

საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ

საქართველოს კანონი საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ

22.05.2018

საქართველოს კანონი საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ

22.05.2018

საქართველოს ორგანული კანონი   საერთო სასამართლოების შესახებ

საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები

22.05.2018

საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები