მთავარი >> სიახლეები

2020 წლის მეორე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში

საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის მიერ დამუშავდა და ანგარიშის სახით გამოიცა 2020 წლის მეორე კვარტლის სტატისტიკური მონაცემები.

ანგარიშში სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო ინსტანციების, დისციპლინური გადაცდომის სახეებისა და მომზადებული დასკვნების შესაბამისად. ამასთან, გაანალიზებულია საჩივრის ავტორთა და მოსამართლეთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები.

ანგარიში

X