პუბლიკაციები >> წლიური ანგარიში

პირველი წლიური ანგარიში


დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის ანგარიში მოიცავს დისციპლინური საჩივრების განხილვის, მომზადებული დასკვნებისა და განხორციელებული ღონისძიებების შედეგებს 2017 წლის 21 ნოემბრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.


 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 საქმიანობის ანგარიში


დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის ანგარიშში სტატისტიკურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გაანალიზებულია დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობა და შედარებულია გასული წლის მაჩვენებელთან. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნები განზოგადებულია საჩივრებში ყველაზე ხშირად მითითებული დისციპლინური გადაცდომის სახეებისა და მათზე რეაგირების სამართლებრივი შედეგების შესაბამისად. საქმეები არა მხოლოდ კონკრეტული გადაცდომის სახეების შესაბამისად არის განზოგადებული, არამედ მოცემულია ის საქმეები, რომლებიც თავისი არსით პრეცედენტულია.