პუბლიკაციები >> სტატისტიკური მონაცემები

2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები


დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები

2018 წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკური მონაცემები


დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის პირველი ნახევრის სტატისტიკური მონაცემები

2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია


დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2018 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია

2017-2018 წლების სტატისტიკური ინფორმაცია


დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2017-2018 წლების სტატისტიკური ინფორმაცია

2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია


დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია.

2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია


დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ 2019 წლის სტატისტიკური ინფორმაცია

2020 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკური ანგარიში


წინამდებარე დოკუმენტში ასახულია 2020 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკური მონაცემები. სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო ინსტანციების, დისციპლინური გადაცდომებისა და მომზადებული დასკვნების შესაბამისად. ამასთან, გაანალიზებულია საჩივრის ავტორთა და მოსამართლეთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები.

2020 წლის მეორე კვარტლის საქმიანობის სტატისტიკური ანგარიში


ანგარიშში სტატისტიკური ინფორმაცია დამუშავებულია საქმეთა კატეგორიების, სასამართლო ინსტანციების, დისციპლინური გადაცდომის სახეებისა და მომზადებული დასკვნების შესაბამისად. ამასთან, გაანალიზებულია საჩივრის ავტორთა და მოსამართლეთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემები.