კანონმდებლობა >> საერთაშორისო აქტები

სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები


ბანგალორის 2001 წლის სამოსამართლო ქცევის კოდექსი, მიღებული სასამართლო ხელისუფლების შეუვალობის განმტკიცებული სასამართლო ჯგუფის მიერ, განხილული უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეთა მრგვალ მაგიდაზე, რომელიც გაიმართა ჰააგაში, მშვიდობის სასახლეში, 2002 წლის 25-26 ნოემბერს

„მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები


პუბლიკაცია წარმოადგენს მოსამართლეთა პატიოსნების განმტკიცების საკითხებზე მომუშავე მოსამართლეთა ჯგუფის (Judicial Integrity Group) ავტორობით და გერმა- ნიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) და გაეროს ნარკოტი- კებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიუროს (UNODC) ხელშეწყობით 2007 წელს ინგლისურ ენაზე გამოცემული ნაშრომის თარგმანს, შევსებულს დამატებითი ინფორმაციით.

სამოსამართლო ეთიკის შედარებითი ანალიზი და კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის ნორმების თაობაზე


სამოსამართლო ეთიკის შედარებითი ანალიზი და კომენტარები საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის ნორმების თაობაზე

მართლმსაჯულების საბჭო საზოგადოების სამსახურში


ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #10 (2007)

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N3


მოსამართლეთა პროფესიული ქცევის მარეგულირებელი პრინციპებისა და წესების, კერძოდ, ეთიკის ნორმების, თანამდებობასთან შეუფერებელი ქცევის და მიუკერძოებლობის შესახებ