დისციპლინური სამარათალწარმოება

დისციპლინური სახდელის სახეები

  •  შენიშვნა;

  •  საყვედური;

  •  მკაცრი საყვედური;       

  •  მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება;

  •  საერთო სასამართლოს მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხული მოსამართლის რეზერვიდან ამორიცხვა.

 

დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიებები

  •  მოსამართლისადმი კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვა;

  •  სასამართლოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის პირველი         მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება.