იტვირთება ..

 

...

 

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ლოგო

 

saCivari

(gancxadeba)

 

mosamarTlis mier disciplinuri gadacdomis Cadenis faqtze

 

saqarTvelos iusticiis umaRles sabWos

mxolod sabWos moxmarebisTvis

 

 

Stampis adgili

 

 

saCivris (gancxadebis) avtori: SeniSvna-[1]

saxeli, gvari

 

piradi nomeri

ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli)

saxlis tel.

 

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

mosamarTle: SeniSvna- [2]

saxeli, gvari

sasamarTlo

saqmis nomeri

 

disciplinuri gadacdomis saxe

 

moniSneT gadacdomis is saxe, romelic migaCniaT, rom Caidina mosamarTlem:

korufciuli samarTaldarRveva an Tanamdebobrivi mdgomareobis marTlmsajulebisa da samsaxurebrivi interesebis sazianod gamoyeneba. korufciul samarTaldarRvevad CaiTvleba  „sajaro samsaxurSi interesTa SeuTavseblobisa da korufciis Sesaxeb“ saqarTvelos kanoniT gaTvaliswinebuli darRveva, Tu igi ar iwvevs sisxlissamarTlebriv an administraciul pasuxismgeblobas ;

mosamarTlis TanamdebobasTan SeuTavsebeli saqmianoba an mosamarTlis movaleobebTan interesTa SeuTavsebloba ;

mosamarTlisaTvis Seuferebeli qmedeba, romelic bRalavs sasamarTlos avtoritets an zians ayenebs sasamarTlosadmi ndobas ;

saqmis ganxilvis usafuZvlo gaWianureba;

mosamarTlis movaleobebis Seusrulebloba an arajerovnad Sesruleba ;

mosamarTleTa TaTbiris an profesiuli saidumloebis gamJRavneba;

disciplinuri uflebamosilebis mqone organos saqmianobisaTvis xelis SeSla an misdami upativcemuloba;

samosamarTlo eTikis normebis darRveva.

..

 

gTxovT, SeiswavloT saCivari (gancxadeba) da ganaxorcieloT disciplinuri samarTalwarmoeba


 

saqmis arsis mokle mimoxilva

SeniSvna-[3]

.....


 

faqtebi, raSic gamoixata mosamarTlis mier

disciplinuri gadacdomis Cadena

SeniSvna-[4]   SeniSvna- [5]

1. faqti

mtkicebuleba:

.....

2. faqti

mtkicebuleba:

.....

3. faqti

mtkicebuleba:

 

saCivris (gancxadebis) samarTlebrivi safuZvlebi

SeniSvna-[6]

.....Tan darTuli sabuTebis nusxa

SeniSvna-[7]

danarTi 2:

furclebis saerTo raodenoba:


Cemi codnis, informirebulobisa da rwmenis safuZvelze, faqtebi da garemoebebi mivuTiTe sruli saxiT da isini Seesabameba sinamdviles. vacnobiereb, Tu ra SedegTan aris dakavSirebuli monacemebis ganzrax araswori an/da arasruli miTiTeba da gTxovT, SeiswavloT Cems mier miTiTebuli faqtebi da Tqveni kompetenciis farglebSi moaxdinoT Sesabamisi reagireba.

 

 

 

 

 

xelmowera

xelmomweris saxeli da gvari

Sevsebis TariRi

 

Sevsebuli forma SegiZliaT CaabaroT saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos kancelariis moxeles an gamoagzavnoT fostis meSveobiT . saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos kancelaria muSaobs 10:00-dan 18:00 saaTamde (Sesveneba 14:00-dan 15:00 saaTamde), orSabaTidan paraskevis CaTvliT.

..gaiTvaliswineT, rom:

1. disciplinuri samarTalwarmoebis procesi konfidencialuria da Sesabamisi uflebamosilebis mqone Tanamdebobis pirebi, saxelmwifo moxeleebi da maTi damxmare personali valdebulni arian daicvan yvela informaciis saidumloeba, romelic maTTvis cnobili gaxda disciplinuri samarTalwarmoebis dros, kanoniT dadgenili SemTxvevebis garda.

 

2. disciplinuri samarTalwarmoebis Sedegis Sesaxeb Tqveni werilobiTi moTxovnis SemTxvevaSi, Tqvens saCivarTan (gancxadebasTan) dakavSirebiT, gamogegzavnebaT Sesabamisi Setyobineba, Tu saerTo sasamarTloSi aRar mimdinareobs im saqmis ganxilva, romelTan dakavSirebiTac ganxorcielda disciplinuri samarTalwarmoeba.

 

3. dauSvebelia erTi da imave mosamarTlis mimarT disciplinuri samarTalwarmoebis ganmeorebiT dawyeba imave safuZvliT, romliTac ukve ganxorcielda disciplinuri samarTalwarmoeba.

 

4. disciplinuri samarTalwarmoebis dros akrZalulia mosamarTlis mier gamotanili sasamarTlo aqtis kanonierebis Semowmeba.

 

5. saqarTvelos konstituciis Tanaxmad, mosamarTle Tavis saqmianobaSi damoukidebelia. raime zemoqmedeba mosamarTleze, an Careva mis saqmianobaSi gadawyvetilebis miRebaze zegavlenis mizniT, akrZalulia da isjeba kanoniT.

 

6. saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo msjelobs mxolod mosamarTlis qmedebaze disciplinuri samarTalwarmoebis wesiT da ar aris uflebamosili Sefaseba misces sxva pirTa qmedebebs.

 

7. saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo msjelobs mxolod disciplinuri samarTalwarmoebis wesiT da ar aris sisxlis samarTlebrivi devnis an marTlmsajulebis ganmaxorcielebeli organo.

 

8. marTlmsajulebas axorcieleben mxolod saerTo sasamarTloebi da saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo ar aris uflebamosili Secvalos an gaauqmos sasamarTlos aqti. sasamarTlos gadawyvetilebis gauqmeba, Secvla an SeCereba SeuZlia mxolod sasamarTlos kanoniT gansazRvrul SemTxvevebSi da wesiT.

 

9. saCivari (gancxadeba), misi aseve eleqtronulad warmodgenis SemTxvevaSic, unda iyos xelmowerili uSualod saCivris (gancxadebis) avtoris mier da SesaZlebeli unda iyos misi identificireba, raTa igi ar CaiTvalos anonimurad. anonimuri xasiaTis saCivari (gancxadeba) ar ganixileba. amasTan, Tu saCivari (gancxadeba) Semotanilia warmomadgenlis (advokatis) mier Tavisi marwmuneblis saxeliT, mas unda daerTos aRniSnuli uflebamosilebis damadasturebeli sabuTis asli, xolo Tu saCivari Semotanilia warmomadgenlis (advokatis) mier Tavisi saxeliT, warmomadgenlobis damadasturebeli sabuTis aslis warmodgena savaldebulo ar aris.

 

10. formis daucvelad Sedgenili saCivari (gancxadeba) ar ganixileba, ris Sesaxebac Sesabamisi moxelis mier ecnobeba saCivris (gancxadebis) avtors.

 

11. Tqven ar xarT SezRuduli da Tu migaCniaT, rom arsebobs mniSvnelovani informacia, romelic ver aRwereT am formaSi formatis simciris gamo, uf­le­ba­mo­si­li xarT, aR­we­roT   mok­led da la­ko­nu­rad da ro­gorc we­si, na­beW­di sa­xiT da­ur­ToT sa­Ci­vars (gan­cxa­de­bas).

 

 

formasTan dakavSirebiT SekiTxvis, SeniSvnis an rekomendaciis arsebobis SemTxvevaSi SegiZliaT daukavSirdeT samosamarTlo eTikisa da disciplinuri samarTalwarmoebis departaments nomerze (+995 32) 227-31-12 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT (council@hcoj.gov.ge ).

.....

 

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144

tel.: (+995 32) 227-31-12; veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge