საჩივრის ფორმა

< img src="~/images/inner/articleHeadHammer.png" />

თუ თქვენ გსურთ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს მომართოთ საჩივრით მოსამართლის მიერ კონკრეტული დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენის ფაქტებზე, საჩივარი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმით, ელექტრონულად მისამართზე [email protected][email protected] ან ხელნაწერი სახით საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის კანცელარიაში მისამართზე: ქ.თბილისი, 0144, ბოჭორმის ქ. 12.
     

! გთხოვთ გაითვალისწინოთ !

ხელმოწერის გარეშე (ანონიმური საჩივარი ან განცხადება) წარმოდგენილი საჩივარი  ვერ გახდება დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების საფუძველი.